ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑΣκοπός της διδασκαλίας των κλασικών γλωσσών και λογοτεχνιών στη Μέση Εκπαί-δευση είναι η γνώση και η κατανόηση των απαρχών του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού πολιτισμού, η συνεπαγόμενη καλλιέργεια της αυτοσυνειδησίας των μαθητών και των μαθητριών, και εν γένει η αναγνώριση της αξίας του πνευματικού πολιτισμού και η ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στις αισθητικές και ηθικές αξίες, που συνιστούν το ανθρωπιστικό ιδεώδες, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ελεύθερα σκεπτόμενων πολιτών, με ανεπτυγμένη κριτική διάθεση, και ανοικτών στη συνάντηση με το διαφορετικό στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Ο κριτικός αναστοχασμός γύρω από θέματα ατομικής και συλλογικής ταυτότητας με οδηγό καταστατικά κείμενα του ευρωπαϊκού πολιτισμού μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη προσαρμογή στο σύγχρονο πολιτισμικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από πλουραλισμό ιδεών, πληθώρα πληροφοριών και δυνατότητες εύκολης πρόσβασης, αλλά και τάση χρησιμοθηρικής αντιμετώπισης της γνώσης. (ΝΑΠ Αρχαίων Ελληνικών, 2010)
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού