ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ιστοεξερευνήσεις  για Οικολογικά Θέματα

Ποιο είναι το πρόβλημα με την αλεπού;
θέμα: Οικολογικά θέματα
Το σενάριο της ιστοεξερεύνησης τοποθετεί τους μαθητές ενώπιον ενός σύγχρονου κοινωνικο-επιστημονικού διλήμματος και τους καλεί να αναλάβουν ένα από δύο αντιφατικούς ρόλους σε σχέση με την προστασία της κόκκινης αλεπούς, ενός είδους που απειλείται με εξαφάνιση. Οι μαθητές εκπροσωπούν τους κυνηγούς ή τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και καλούνται να συγκεντρώσουν επιχειρήματα που θα παρουσιάσουν κατά τη διάρκεια συζήτησης για να στηρίξουν τη θέση τους.

Γιατί το πέταξες;

ΘΕΜΑ: Απορρίμματα
Η ιστοεξερεύνηση προβληματίζει τους μαθητές σε σχέση με τη ραγδαία αύξηση των απορριμμάτων στις σύγχρονες πόλεις και το μέρος της ευθύνης που έχουν σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο. Στη συνέχεια τους προτρέπει να φτιάξουν ένα ενημερωτικό έντυπο που να απευθύνεται στους συμπολίτες τους και να παρουσιάζει τις διάφορες μεθόδους διαχείρισης των απορριμμάτων που μπορεί εναλλακτικά να εφαρμοστούν.

Τι να τους κάνουμε τους ποντικούς;

Θέμα:Βιοποικιλότητα
To πρόβλημα διαχείρισης πληθυσμού ζώων τα οποία θεωρούνται επιβλαβή είναι συχνό στις μέρες μας. Η αύξηση του πληθυσμού των ποντικών είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα με διαφορετικές λύσεις. Κάθε λύση έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. Οι μαθητές μέσα από το μάθημα αυτό καλούνται να ακολουθήσουν μια δομημένη διαδικασία λήψης απόφασης κατά την οποία θέτουν κριτήρια επιλογής μιας λύσης και υπολογίζουν το ρίσκο που αναλαμβάνουν από την επιλογή τους αυτή.

Ενδημικά φυτά της Κύπρου


Η ιστοεξερεύνηση αυτή σχεδιάστηκε με σκοπό να γνωρίσουν οι μαθητές τα ενδημικά φυτά της Κύπρου. Οι μαθητές ενημερώνονται για το φυσικό πλούτο της πατρίδας μας μέσα από ενεργές διαδικασίες, όπως η αναζήτηση των φυτών σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και η οργάνωσή τους σε εικονικό κήπο με βάση δικά τους κριτήρια.


Γιατί τόση φασαρία για το γύπα;

Το μάθημα αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό την ενημέρωση των παιδιών για τις σημασία του γύπα πυρόχρου στο οικοσύστημα. Ομαδοποιούν , οργανώνουν και συνθέτουν πληροφορίες από  διαφορετικές πηγές, χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως μέσο εύρεσης γραφικού υλικού χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες λέξεις κλειδιά, χρησιμοποιούν κατάλληλα κριτήρια για να αναζητήσουν πληροφορίες σε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Σκοπός της διερεύνησης είναι η δημιουργία μιας παρουσίασης-ευαισθητοποίησης των κατοίκων για τη σημασία του γύπα σε θέματα που σχετίζονται με την αλληλεξάρτηση των ειδών.


Ποιο απορρυπαντικό να αγοράσω;

Η ιστοεξερεύνηση αυτή κατασκευάστηκε με στόχο την καλλιέργεια δεξιοτήτων λήψης απόφασης με  εργαλείο μια βάση δεδομένων. Για να φτάσουν τα παιδιά στον τελικό τους στόχο, να αποφασίσουν ποιο απορρυπαντικό θέλουν να αγοράσουν, θα πρέπει να μελετήσουν τις πηγές που τους δίνονται για να εντοπίσουν  τα κριτήρια που θα τους βοηθήσουν να πάρουν την τελική τους απόφαση σύμφωνα με την προτεραιότητα που θα τους δώσουν. Τα κριτήρια αφορούν σε θέματα όπως η επίδραση συγκεκριμένων ουσιών του απορρυπαντικού στο περιβάλλον, η τιμή του, η αποτελεσματικότητά του κ.ά. Οι μαθητές κατασκευάζουν και ενημερώνουν μια βάση δεδομένων (ένα κατάλογο απορρυπαντικών) που περιλαμβάνει ως δεδομένα τα κριτήρια που εντοπίζουν. Ανάλογα με την προτεραιότητα που θα δώσουν στα κριτήρια οι μαθητές, με τη βοήθεια εργαλείων της βάσης, λαμβάνουν την τελική τους απόφαση.

Υπηρεσία Διαδικτύου - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού