ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μονάδα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας

Σωκράτης Μυλωνάς
Επιθεωρητής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης
Προϊστάμενος Μονάδας ΤΠΕ
Τηλέφωνο: 22 800685
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: smylonas@schools.ac.cy


Λειτουργοί Υπηρεσίας Διαδικτύου

Στέλλα Αριστείδου
Τηλέφωνο: 22 800720
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείo:
saristeidou@schools.ac.cy

Ιούλιος Ζούμος
Τηλέφωνο: 22 800783
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείo:
izoumos@schools.ac.cy

Χριστόφορος Κωνσταντινίδης
Τηλέφωνο: 22 800646
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείo:
chkonstantinidis@schools.ac.cy

Σόλωνας Πολυκάρπου
Τηλέφωνο: 22 800787
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείo:
spolykarpou@schools.ac.cy

Λίζα Χατζηπαυλή
Τηλέφωνο: 22 800783
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείo:
echadjipavli@schools.ac.cy

Τηλεομοιότυπο: 22 316417


Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας